22319165

تماس جهت مشاوره :

خدمات تبلیغاتی

از دیگر فعالیت های نوین پریینت خدمات تبلیغاتی چاپی می باشد.

تبلیغات چاپی ما شامل ماهنامه ها به صورت پیک تحت نام پیک دیدنو و همچنین فصل نامه ها تحت مجله ژورنال ارایه می شود